Skip links

Opdateret 1/3/2022

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse
Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Zelego og kunden medmindre er aftalt skriftligt mellem parterne Zelego leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere.

2. Markedsføring og nyhedsbrev
Kunden vil modtage nyhedsbreve via mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter og nye services. Hvis kunden ikke ønsker dette skal det aftales direkte mellem parterne skriftligt.

3. Produkter
Betingelserne omfatter hjemmeside evt. med tilhørende mailløsning (herefter samlet betegnet som webhotel), og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider, online markedsføring, mailløsninger, medierådgivning med mere.

4. Aftalens indgåelse
Aftalen indgås mellem parterne ved underskrift af en aftale eller ved kundens accept pr. mail. Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til udarbejdelse af hjemmesiden, medmindre det er skriftligt aftalt ved kundens underskrift. Zelego forbeholder sig retten til at oprette en midlertidig hjemmeside. Såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Herefter I 7 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning. Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. Aftaleperioden for de enkelte produkter fremgår af faktura. Zelego forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfattende.

5. Opsigelse
Der er ingen fortrydelsesret på køb – hverken abonnementer eller enkelt køb. Abonnementsaftaler er uopsigelig i den gældende periode som fremgår på kontrakten.

6. Hjemmeside Basis

Dette produkt omhandler at Zelego bygger en hjemmeside til kunden i et system som Zelego bestemmer.  Der vil være en hovedside (forside) og op til 5 undersider inklusiv. Zelego og udelukkende Zelego afgør hvornår en underside betegnes som en underside, og ligeledes med en hovedside. Efter aftalens indgåelse har kunden 14 dage til at tilsende alt relevant materiale til Zelego. Efter disse 14 dage kan Zelego afvise at bruge tilsendt materiale, og Zelego bestemmer ligeledes om det tilsendte materiale skal benyttes på kundens hjemmeside.

Zelego leverer et udkast af hjemmesiden til kunden inden 10 uger fra aftalens indgåelse. Efter modtagelsen af dette udkast har kunden 3 dage til at komme med ønskede rettelser. Zelego bestemmer om disse rettelser skal med på hjemmesiden eller ej.  Efter disse 3 dage er det ikke muligt for kunden at komme med flere rettelser eller ønsket support medmindre andet er aftalt skriftligt. Herefter vil kunden modtage overlevering af hjemmesiden snarest muligt, Zelego tilstræber sig på at gøre dette inden 3 uger. 

Når hjemmesiden er overleveret betragtes hjemmesiden som færdig, og det er udelukkende Zelego der kan bestemme hvornår overlevering har fundet sted. Zelego oplyser altid kunden skriftligt eller telefonisk når overleveringen har fundet sted. 

Zelego fraskriver sig et hvert ansvar vedrørende kvalitet, og eventuelle fejl og mangler på kundens hjemmeside.

7. Hjemmeside shop
Her er samme betingelser som afsnittet ”hjemmeside” gældende eneste forskel er prisen som står på kontrakt, og at der udformes en webshop til kunden. Zelego bestemmer omfanget, og hvilken webshop der vælges til kunden. Efter opsætningen er det kundens ansvar at vedligeholde webshoppen. Det er kundens
ansvar at indsætte relevant materiale på webshoppen og Zelego fraskriver sig ethvert ansvar resultatmæssigt og opsætningsmæssigt.

8. Support til hjemmeside

Alt support er eksklusiv, medmindre man har tilkøbt Premium også er der 3 timer inklusiv. Zelego og udelukkende Zelego afgør hvornår disse timer er opbrugt, og behøver ikke oplyse kunden herom. 

Support tilkøbes individuelt for 1000 kroner i timen ex moms, og faktureres med det samme medmindre andet er aftalt. Zelego afgør selv om de ønsker at udøve support, og kan dermed afvise dette. Alt support skal tilsendes på kundeservice@zelego.dk medmindre andet er skriftligt aftalt.  Zelego bestræber sig på at nævne til kunden når der udøves support, men Zelego behøver ikke oplyse kunden herom.

9. Tekster og generelt content til hjemmeside

Der er 3 timers tekstforfatning inklusiv i Premium køb, ellers er tekstforfatning og content altid eksklusiv. Dette kan tilkøbes til Zelegos almindelige timepris som er 1000 kroner i timen ex moms. Såfremt dette ikke tilkøbes er det altså kundens ansvar at tilsende diverse tekster og fotos til Zelego max 14 dage efter aftalen er indgået. Såfremt dette ikke sker, er der mulighed for Zelego vil overlevere en hjemmeside uden tekst på. Såfremt tekster og lign modtages efter 14 dage fra aftalens indgåelse vil det blive betragtet som support, og Zelego fakturerer dermed kunden 1000 kroner i timen for at håndtere dette og for den eventuelle opsætning af disse til hjemmesiden.

10. Tre-årig periode på alle årlige hjemmesidekøb
En hjemmeside hos Zelego koster som udgangspunkt et årligt beløb, medmindre andet er aftalt med kunden. En hjemmeside strækker sig over en 3-årig periode hos Zelego, og bliver automatisk gentegnet til samme pris og 3-årig periode, medmindre kunden opsiger hjemmesiden inden 34 måneder fra aftalens indgåelse. Såfremt kunden opsiger hjemmesiden har Zelego lov til at fjerne alt indhold og produceret content på den købte hjemmeside. Såfremt Zelego også ejer Domæne vil dette blive lukket umiddelbart efter opsigelsen er i hænde hos Zelego. Opsigelse sker på kundeservice@zelego.dk eller på info@zelego.dk

11. Overlevering og rettigheder

Zelego bestræber sig på at leverer første udkast til hjemmesiden inden 10 uger fra aftalens indgåelse. Derefter kan kunden komme med rettelser i 3 dage, og Zelego vil herefter levere den færdige hjemmeside max 3 uger efter. Zelego fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser, og Zelego afgør selv om de vil benytte sig af kundens ønskede rettelser.

Efter overleveringen, ejer kunden rettighederne til hjemmesiden såfremt kunden selv har hjemmesiden på kundens webhotel. Såfremt kunden vælger at benytte sig af Zelegos webhotel så ejer Zelego alle rettigheder. Selv hvis kunden har udformet content, er det stadig Zelego der ejer dette, såfremt kunden vælger at benytte sig af Zelegos Webhotel.

12. Domæne og Webhotel

Såfremt kunden ikke har et domæne kan Zelego tilkøbe dette til kunden. Prisen for et domænekøb er 599 kr. ex moms, som faktureres til Zelego sammen med første faktura til kunden. 

Såfremt kunden ikke har et nuværende webhotel kan Zelego skaffe et webhotel for kunden. Det er op til Zelego selv, om de benytter sig af deres egen server eller en eksternt. Denne information behøver Zelego ikke oplyse kunden. Zelego fraskriver sig samtidig alle ansvar omkring webhotellet, og dets muligheder og ligeledes begrænsninger. 

Såfremt kunden ønsker Zelego som udbyder til webhotel, koster dette 2.999 kroner ex moms per år, og kunden skal opsige webhotellet minimum 1 måned før udløb, ellers gentegnes det automatisk til samme pris og betingelser som forrige periode. Hvis kunden tilkøber Webhotel er det Zelego og udelukkende Zelego som ejer alle rettigheder på det købte webhotel. Alt content der ligger på hjemmesiden tilhører dermed Zelego, også selv om det er kunden der har udformet det. Såfremt kunden ønsker at skifte væk fra Zelego webhotel til en anden udbyder eller dem selv, kan dette gøres. Det er dog kundens ansvar at flytte relevant materiale med mere. Det koster 4999 kroner ex moms at flytte content fra et Zelego Webhotel som kunden skal betale direkte til Zelego.  Såfremt kunden ikke ønsker at betale de 4999 kroner, så er kunden forpligtet til at fortsætte med at betale 2999 kroner årligt til Zelego, ellers har Zelego ret til at lukke hjemmesiden, og kundens tilgang til denne. Der vil ikke være nogen form for økonomisk godtgørelse til kunden herom.

13. Indsendte Materialer fra kunden
Zelego skal slette alle materialer indsendt af kunden efter 3 måneder. Zelego står ikke til ansvar hvis indsendt materiale bliver beskadiget eller bortkommet. Zelego opfordrer til at kunden altid tager en backup af indsendt materiale.

14. Misvedligeholdelse
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning vedrørende alle købte services og produkter hos Zelego. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil produktet blive spærret. Zelego er blot tredjemand og kunden hæfter selv for at al lovgivning overholdes på alle produkter, også disse som Zelego udfører. Det er kundens ansvar at lovgivning bliver overholdt i alle omfang og Zelego kan ikke stå til juridisk ansvar.

15. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold
Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller mail, af anden grund ændres, skal kunden straks give Zelego skriftlig besked herom. Såfremt Zelego skal ændre i disse forbehold for kunden har Zelego intet juridisk ansvar herom.

16. Ansvarsfraskrivelse
Zelego tilstræber, at der hele tiden er adgang til Zelego’s systemer og servere og fraskriver sig ansvar for tab eller skade i det anvendte elektroniske udstyr. Zelego fraskriver sig på samme måde, ansvaret for tab eller skade, der kan tilskrives Zelegos leverandørers forhold og/eller øvrige tredjemands forhold. Zelego forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende med driftstop til følge.

17. Forsinkelse
Zelego kan ikke stilles til ansvar juridisk vedrørende alle former af forsinkelser af produkter.

18. Produktansvar
Zelego fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Zelego. Zelego er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup.

19. Indtastningsfejl
Zelego hæfter ikke for eventuelle indtastningsfejl ligegyldigt om disse er foretaget af Zelego eller af kunden.

20. Materialer
Zelego kan ikke holdes til ansvar for kundens materialer imens de er i varetægt hos Zelego, Zelego opfordrer altid til at kunden laver backup af alt materiale.

21. Force Majure
Zelego fraskriver sig alle former for Force Majure forhold som kan påvirke aftalen og dens indgåelse.

22. Virus og hackning
Zelego fraskriver sig enhver ansvar for potentielle Virus og Hackerangreb.

23. Opsigelse af kundens eksisterende aftaler
Hvis parterne har aftalt, at Zelego skal opsige aftaler med tredjemand på vegne af kunden, er kunden ansvarlig for, at Zelego modtager skriftlige oplysninger om præcist hvilke produkter der skal opsiges samt at kunden giver Zelego fyldestgørende og fuldstændige oplysninger om, hvordan opsigelse af hver enkelt aftale skal ske. Det er kundens ansvar at sikre sig, at kunden modtager en skriftlig bekræftelse fra tredjemand om, at korrekt opsigelse er sket, og Zelego fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejlagtig og/eller manglende opsigelse af kundens aftaler med tredjemand foretaget af Zelego.

24. Ændringer og varslinger
Zelego har mulighed for ændringer af aftalen via mail til den mailadresse, som kunden oplyste ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. Zelego kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer af aftalen til ugunst for kunden kan kunden skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Zelego kan løbende foretage til rettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester.

25. Ophavsret Zelego
Zelego har ophavsret til alle de moduler, der er tilknyttet kundens aftale. Anvendelse heraf uden samtykke fra Zelego er ikke tilladt. Zelego har ophavsret til alle vilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra Zelego.

26. Fakturering Zelego er berettiget til at fakturere markedsføringsydelser, mailløsninger og alle former for produkter/ydelser straks efter aftalens indgåelse. Fakturering vil sædvanligvis ske senest 7 dage fra indgåelse af aftalen. Zelego forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 7 dage efter underskrivelse af aftalen. Såfremt kunden fremgår af RKI registeret forbeholder Zelego retten til at fakturerer kunden 50% af det samlede beløb for hele aftalens indgåelse via første faktura.

27. Betalingsbetingelser og priser
Alle priser angives eksklusive moms. Der betales forud for de købte produkter. Zelego forbeholder sig ret til at fakturere 6 måneder før udløb af de enkelte produkter, da ressourcer skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura. Priserne i aftalen er faste i 12 måneder fra Ikrafttrædelsesdatoen. Efter 12 måneder kan Zelego årligt hæve enhedsprisen svarende til stigningen i det danske forbrugerprisindeks, dog mindst med 3 %, og oprundet til nærmeste kr. 10 pr. produkt. Ved beregningen af forbrugerprisindekset tages udgangspunkt i det indeks, der er gældende på ikrafttrædelsesdatoen. Zelego forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af eksempelvis support og services, herunder re-design af hjemmesiden. Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling forrentes Zelego’s krav med 2 % pr. måned fra forfaldsdagen. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Zelego sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul indtil Zelego’s tilgodehavende er betalt. Når der henvises til en timepris mellem Zelego og kunden er timeprisen for Zelego’s ydelser altid 1000 kroner i timen ex moms medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

28. Video
Zelego benytter sig både af interne og eksterne videografer og Zelego afgør selv hvilken videograf der bliver tildelt kunden. Ligegyldigt hvilken video der bliver købt af kunden, er op til 3 timers optagelse inklusiv på en lokation. Såfremt man ønsker mere tid, koster det 1000 kroner i timen ex moms.

Hvis kunden ønsker der, skal filmes på en anden adresse end erhversadressen, er dette inklusiv hvis det ligger max 20 kilometer væk fra erhversadressen, ellers skal der betales 20 kroner per kilometer til Zelego per vej. Der vil være speak fra Zelegos speak afdeling inklusiv i videoerne hvis kunden ønsker dette. Såfremt kunden ønsker der skal bruges statister til videoen, som Zelego skal fremskaffe, koster dette 1200 kroner ex moms per statist.

Video vil blive færdigproduceret max 10 uger efter kontrakten er indgået.
Zelego og udelukkende Zelego vurderer, hvornår videoen er færdigproduceret. Med mindre andet er aftalt kan kunden sende videoen tilbage til redigering et maksimum af tre gange. Efter de 3 redigeringer anses videoen for og dermed varen for leveret. Videoen tages udelukkende om, hvis Zelego vurderer, det er nødvendigt. Drone ved videooptagelse skal aftales særskilt, og koster normalt 3.000 kr ekstra med mindre andet er aftalt.

Zelego kan sige nej til at optage, hvis kunden aktivt modarbejder optagelsen – f.eks. ved at stille urimelige, og ikke aftalte krav eller være aggressiv overfor Zelegos medarbejdere. Ved en sådan situation skal kunden dog stadig betale det fulde beløb. Det er alene Zelego, der vurderer om kundens opførsel eller krav har været urimelige.

29. Facebook Annoncering
Zelego fraskriver sig ethvert ansvar rent resultatmæssigt og opsætningsmæssigt vedrørende Facebook annoncerings køb. Zelego bestræber sig på at gøre sit ypperste vedrørende kundens ønskede segmenterings og tekstforslag til udformning af kampagner forslag. Alle Zelego kampagner laves som et opslag, hvorefter det boostes. Zelego afgør selv proceduren herom. Kunden kan komme med ønsker til opsætning af kampagne, det er dog Zelego alene der afgør hvorledes kampagnen bliver udformet på alle tænkelige niveauer.
Facebook køb er løbende, og skal dermed opsiges inden udløb. Alle Facebook køb udløber 12 måneder efter aftalens indgåelse, og skal opsiges senest 30 dage før udløb. Såfremt kunden ikke opsiger dette, gentegnes købet til samme pris og betingelser som sidste periode. Det fremgår på kontrakten om kunden køber 1, eller 2 kampagner. Disse kampagner skal bruges af kunden inden 12 måneder, ellers går et eventuelt restbeløb tabt. Det er kundens opgave at rette kontakt til Zelego herpå, kontakt skal oprettes til Zelego skriftligt på kundeservice@zelego dk, eller på info@zelego.dk. Såfremt kunden har købt flere kampagner er det Zelego der afgør hvilke beløber der skal bruges på hvilke kampagner.
Det er ligeledes kundens ansvar at tilsende Zelego relevante oplysninger til udformning af kampagner og ligeledes login til kundens Facebook profil. Såfremt kunden ikke tilsender relevante info vil der ingen kompensation herom være.

30. Interaktions garanti (IT)
Det fremgår af kontrakt til kunden, hvilken IT som Zelego bestræber sig på at leverer. Såfremt Zelego ikke leverer aftalt IT, tilbagebetaler Zelego halvdelen af det samlede beløb som kunden har købt for. FX kunden køber for 14.999 kroner Facebook og Zelego leverer ikke aftalt IT, tilbagebetaling: 7499,5 ex moms til
kunden. Tilbagebetaling sker inden 30 hverdage efter kampagnens udløb som er 12 måneder. Zelego bestemmer hvor mange penge der skal bruges på kundens annoncer, og for at forsøge at nå den samlede IT. Zelego afgør hvad IT indebærer, og kan ændre dette uden varsel.

31. Google Ads og Tik Tok
Det koster 4999 kroner ex moms per måned per kampagne. Dette beløb er Ex klik budget. Kunden afgør selv hvor meget der skal bruges på de forskellige kampagner. Zelego bruger 3 arbejdstimer per måned på kampagnen, ekstra tid koster 1000 kroner i timen ex moms. Zelego fraskriver sig ethvert ansvar
resultatmæssigt og opstillingsmæssigt vedrørende kampagnerne. Ugentlig support koster 499 kroner, og indebærer et telefonopkald og en mail med relevant data til kunden. Dette beløb bliver faktureret løbende efter endt support.

Det er kundens ansvar at tilsende Zelego relevant materiale og log in for at kunne gennemføre kampagnerne. Såfremt kunden ikke gør dette vil der ingen økonomisk godtgørelse være til kunden. Der er tale et abonnement som er løbende i 6 måneder, og skal opsiges med 30 dages varsel ellers gentegnes det til samme pris som sidste periode. Vi gentegner med udgangspunkt i at der skal bruges 1 kampagne per måned.

32. Værneting
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup, Retten i Lyngby eller Retten i Hillerød som 1. instans og Østre Landsret som 2. instans.